Договір оферти Аукціон

ПРАВИЛА ❗️ Читати обов‘язково
Умови:
1. Доставка Новою Поштою за рахунок отримувача.
2. Повна передоплата на картку 100 грн за участь в аукціоні.
3. Після закінчення вказаного часу додається 5 хв, щоб підвищити ставку, якщо ставка підвищена, додається ще 5 хв і т.д. Якщо протягом 5 хвилин ставка не змінилась, лот вважається проданим;
4. Якщо людина зробила ставку, а потім товар не викупила, вона блокується і втрачає можливість приймати участь в аукціонах в майбутньому.
Відправка протягом 3-х робочих днів після оплати❗️

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Виконавець (надалі –Аукціон) керуючись ст. 633,641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб (надалі – Користувачі), укласти цей Договір на нижчевикладених умовах:

Цей Договір обумовлює правила і порядок участі і подання пропозицій Користувачами платформи до Аукціону щодо вартості прикорми для ловлі риби за наданою Користувачем ціновою пропозицією, або іншою вартістю погодженою сторонами.

  1. ТЕРМІНИ

АДМІНІСТРАТОР – особа уповноважена Аукціоном розміщувати на платформі лоти та вчиняти дії з ними, вносити інформацію на платформу, проводити взаємодію з Користувачами, вчиняти дії пов’язані із накладенням обмежень чи санкцій. АУКЦІОН (ТОРГИ) – розміщення Адміністратором платформи лоту по встановленим правилам, для отримання від Користувачів цінових пропозицій, щодо вартості лоту. РЕЄСТРАЦІЯ – процедура створення облікового запису в Аукціоні. Реєстрація – безкоштовна, добровільна процедура. Являє собою сукупність дій Користувача (згідно інструкції і спеціальної форми Аукціона), включаючи надання персональних даних, з метою створення Особистого кабінету і отримання доступу до сервісів платформи. КОРИСТУВАЧ – будь-яка дієздатна фізична особа, юридична особа, що пройшла процедуру реєстрації та отримала доступ до послуг Автоаукціона. ПЕРЕМОЖЕЦЬ ТОРГІВ – користувач, який надав найвищу цінову пропозицію; Участь в аукціоні – публічне декларування Користувачем свою готовність оплатити за участь в аукціоні. БАН – обмеження доступу Користувача до Послуг і Сервісів Аукціона – від тимчасового до безстрокового, при порушенні умов користування платформою. CАЙТ – веб-сторінка в мережі Інтернет.

АКЦЕПТ – повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов цієї публічної оферти, в формі даного Договору та Правил.

СТОРОНИ – Користувач та Аукціон/Адміністратор.

АКТИВАЦІЯ – момент часу, коли Користувач отривам доступ до Аукціону.

ДЕАКТИВАЦІЯ – момент часу, коли надання послуг для Користувача було деактивовано (зупинено).

ПРАВИЛА – додаток до Договору, умови якого відповідають положенням цього Договору, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Користувачем, з іншої, з моменту

прийняття останнім всіх без винятку умов та положень даних Правил та даного Договору, та який є єдиним джерелом врегулювання всіх умов надання доступу до Аукціона.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Даний Договір є публічним договором (надалі іменується – Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, Користувачем, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Правил, що є Додатками до нього. 2.2. Предметом цього Договору є надання користувачам мережі viber можливості участі в Аукціоні з метою придбання прикорми для ловлі коропа.

2.3. Участі в Аукціоні надається на підставі цього Договору та Правил. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору та Правил є Акцепт умов Публічної оферти даного Договору та Правил.

2.4. Умови та порядок Участі в Аукціоні може бути деталізовано в Додатках до даного Договору.

2.5. Виконавець надає доступ до участі в Аукціоні, використовуючи мережу viber.

2.6. Місцем надання доступу до Автоаукціону вважаються місцезнаходження Виконавця та його відокремлених підрозділів (Україна, м. Львів).

2.7. Доступ до участі в Аукціоні надається протягом 24 години.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Користувач має право:

3.4.1. Приймати участь у торгах в Аукціоні.

3.4.2. Робити ставки по лотам, відносно яких відбуваються торги.

3.4.3. В разі перемоги на торгах отримати можливість придбати лот

3.4.4. Вносити зміни в обліковий запис зареєстрований на платформі, чи анулювати його дію шляхом надсилання відповідного листа адміністрації.

3.4.5. Отримати повну та достовірну інформацію, щодо особливостей використання  виставленого на торги лоту;

3.4.6. Відмовитися або понизити цінову пропозицію в разі виявлення невідповідності інформації по лоту, шляхом надсилання відповідного листа Адміністратору платформи із вказанням причин зміни пропозиції чи відмови від неї із наданням відповідних доказів.

3.4.7. Письмово звертатись до Виконавця з пропозиціями щодо покращення процесу участі у торгах в Аукціоні.

3.2. Користувач зобов’язаний:

3.2.1. Дотримуватися умов цього Договору та Правил;

3.2.2. В разі перемоги у торгах витримати надану цінову пропозицію

3.2.3. В разі звернення до Користувача представника Аукціону, власника лоту чи його уповноваженого представника, щодо купівлі лоту в період дії цінової пропозиції, Користувач зобов’язаний вжити заходів спрямованих на купівлю лоту.

3.2.4. Нести повну відповідальність щодо наданих цінових пропозицій до Аукціону, залишаючись при цьому єдиною особою, відповідальною за зроблені ставки, без відсилання на відповідальність третіх осіб.

3.2.5. Не використовувати програми, а також інші автоматичні пристрої або оперовані людиною процеси, призначені для відстеження або копіювання Інтернет сторінок Аукціону або їх вмісту. 3.2.6. Утримуватися від копіювання в іншій формі, а також від відтворення, зміни, доповнення, поширення (включаючи публічну демонстрацію), використання в комерційних або інших цілях вмісту сайту (або будь-який його частини), а також утримуватися від створення на його (її) основі похідних об’єктів без попереднього письмового дозволу Аукціона.

3.2.7. Не використовувати ніяких приладів або комп’ютерних програм для втручання або спроби втручання в процес нормального функціонування Аукціона, або в хід торгівлі;

3.2.8. Утримуватися від будь-яких дій, що ведуть до надмірного або нерозумного завантаження інфраструктури Автоаукціону.

3.2.9. Проінформувати Адміністрацію Автоаукціону про зміни в персональних відомостях Користувача.

3.2.10. Надавати повну та достовірну інформацію, необхідні для ідентифікації.

3.2.11. Не допускати користування Послугами сторонніх осіб, якщо інше прямо не передбачено положеннями даного Договору та Правилами.

3.2.12. Не порушувати вимог законодавства України та прийнятих суспільство норм моралі та моральності, не використовувати Автоаукціона у протиправних цілях, в результаті чого можуть бути порушені права та законні інтереси Виконавця та/або третіх осіб.

3.3. Аукціон має право:

3.3.1. Перевіряти надану Користувачем інформацію, а також виконання умов Договору та Правил.

3.3.2. Призупинити доступ Користувача на період перевірки виконання Користувачем умов Договору та Правил, в разі виникнення обґрунтованих сумнівів у належному виконанні Користувачем та/або обґрунтованої підозри у порушенні умов вказаного Договору та Правил. 3.3.3. Обмежити доступ та/або анулювати дію облікового запису Користувача, в разі порушення останнім умов цього Договору, Правил, законодавства України або прав третіх осіб;

3.3.4. Вимагати від Користувача виконання умов цього Договору та Правил.

3.3.5. Переглянути цінову пропозицію Користувача в разі надходження письмового повідомлення на адресу адміністратора із вказанням обґрунтованих причин зміни пропозиції;

3.3.6. Без згоди Користувача змінювати параметри маршрутизації.

3.3.7. Прийняти до уваги вищу пропозицію по завершених торгах, в разі надходження її на адресу адміністратора в письмовому вигляді, про що адміністратор зобов’язаний повідомити переможця торгів.

3.3.8. Провести повторні торги по лоту із завершеним терміном торгів, анулювати торги та/чи анулювати та назначити нові торги по лоту, у випадку виявлення, на будь-якому етапі, суттєвих недоліків технічного стану лоту, законодавчих обмежень, комплектації чи комплектності лоту.

3.4. Автоаукціон зобов’язується:

3.4.1. Надавати зареєстрованим Користувачам доступ до Платформи на умовах цього Договору. 3.4.2. Розміщувати повну та достовірну інформацію про лот, законодавчі обмеження щодо лоту, іншу важливу інформацію, без розкриття персональних даних третіх осіб, що прямо чи опосередковано може вплинути на цінову пропозицію Користувача.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

4.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі роботи в Аукціоні, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та Правил, врегульовуються шляхом проведення переговорів Сторін.

4.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Сторони залишають за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті іншою Стороною з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

4.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

4.4. До відносин Сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору та Правил застосовуються положення законодавства України.

4.5. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договром Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

4.6. Користувач несе відповідальність за достовірність наданих ним відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання Правил.

4

4.7. У разі порушень користувачем умов цього Договору та Правил можуть бути застосовані наступні санкції до Користувача:

– попередження;

– обмеження доступу до послуг Аукціону;

– припинення доступу до послуг Аукціону.

4.8. Автоаукціон не є стороною в угодах та не бере участі в правовідносинах між користувачем та третіми особами.

4.9. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору та додатків до нього.

4.10. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток).

4.11. Виконавець не несе відповідальності, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Виконавцем своїх зобов’язань згідно Договору.

4.12. Виконавець не несе відповідальності за належне функціонування та доступність певних сегментів мережі Інтернет, які знаходяться поза контролем Виконавця. Аукціон не несе відповідальності за перерви в наданні послуг, викликані технічними неполадками в роботі, чи проведенні модернізації обладнання і програмного забезпечення.

4.13. Виконавець не контролює доступний через мережу Інтернет потік інформації, що може включати небажані для Користувача матеріали, або інформацію, яка ображає честь і гідність Користувача, і не несе ніякої відповідальності.

4.14. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання доступу до Аукціона результату, що очікував та бажав отримати Користувач, саме по собі не є фактом надання доступу до Аукціону щодо неналежної якості або іншої форми вираження.

  1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.

5.2. Всі зміни до цього Договору затверджуються відповідним Виконавцем.

5.3. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця.

5.4. Всі зміни до даного Договору набувають чинності з дати публікації на Сайті Виконавця.

5.5. Користувачі вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.

5.6. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Користувачів.

  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або законодавством України.

6.2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Користувачів шляхом його розміщення (оприлюднення) на сайті Виконавця.

6.3. Договір вважається таким, що набрав чинності з моменту проходження реєстрації Користувачем. Натискаючи кнопку “Поділитись номером”, Користувач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та Правил, затверджених Виконавцем та оприлюднених сайті Виконавця. Фактичне продовження використання Користувачем сайту підтверджує згоду Користувача з умовами цього Договору в його поточній версії.

6.4. Якщо за 30 (тридцять) днів до закінчення поточного календарного року жодна із Сторін письмово не заявить про намір розірвати цей Договір, то він вважається продовженим (пролонгованим) на наступний календарний рік на таких самих умовах. Така пролонгація строку цього Договору можлива без обмеження терміну.

6.5. Строк дії цього Договору може бути достроково припинений:

5

– за вимогою однієї із Сторін, при цьому остання зобов’язана не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону;

– за рішенням суду;

– у випадку довго тривалості (більше двох місяців) форс-мажорних обставин;

– у випадку, якщо Виконавець виявить, що дані Користувача є неправдивими, Виконавець має право негайно припинити дію Договору, попередивши Користувача про це будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на Сайті, тощо.

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Користувач надає дозвіл на збір та обробку персональних даних, пов’язаних з наданням доступу до Аукціону в межах, визначених законодавством України.

7.2. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Користувачів. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Користувача зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. А також свідчить про те, що Користувач розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Користувач не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

7.3. Цей договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того де знаходиться Користувач.

7.4. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність інших положень і умов Договору.

7.5. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для виконання та дотримання Сторонами.

7.6. Інформація про можливі додаткові або інші супутні послуги міститься на сайті Виконавця або на сайтах відповідних партнерів Виконавця.

  1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ФОП «Івасишин Ігор Ігорович»

79035, м. Львів, вул. Січинського,7а

р\р UA943052990000026005041002764  АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Код ЄДРПОУ 3229306155

Витяг з реєстру платників ПДВ Серія ААВ  № 477479 від 04.06.2015

ІПН № 3229306155

тел. +380978999919